Ondermijning

Ondermijning

De vermenging van onderwereld met bovenwereld is een steeds groter wordend probleem. Het gaat hierbij om criminele activiteiten zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, witwassen, omkoping en vastgoedfraude. We verbeteren en versterken de aanpak tegen ondermijning zoals is beschreven in het initiatiefvoorstel Ondermijning Onder Ogen. Daarbij hebben we aandacht voor de signaleringsfunctie van handhavers en de vervolgaanpak van signalen die duiden op ondermijning.

Met de wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kan de gemeente onderzoek doen naar partijen die een vergunning of subsidie aanvragen of meedoen in een vastgoed- / grondtransactie met de gemeente. De gemeente wil zo voorkomen dat criminelen geld witwassen of dat zij een vergunning gebruiken om strafbare feiten te plegen. We stellen drie extra Fte beschikbaar voor het Gemeentelijk Bureau Bibob.

We willen kinderen en volwassenen weerbaarder maken tegen bedreigingen, intimidaties en crimineel geld. De preventieve aanpak van ondermijning richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid. We vinden hierbij aansluiting bij het jeugd- en jongerenwerk. Voor deze aanpak gebruiken we het geld dat het Rijk beschikbaar stelt vanuit afgepakt crimineel geld. Ook ondersteunen we lokaal de voorlichtingscampagnes die het Rijk gaat inzetten. Het Preventief Interventie Team zorgt door actief en preventief ingrijpen dat jongeren op het rechte pad blijven.

Gebieden waar de veiligheid en leefbaarheid onder druk staat, zoals De Zevensprong, de Van Baerlestraat, de Weimarstraat en het Kaapseplein gaan we beter ondersteunen. Ook starten we met het aanstellen van een gebiedsmanager bij De Zevensprong. Dit doen we met een aanpak waarbij de verschillende gemeentelijke diensten samenwerken met politie en andere partners. We willen de APV uitbreiden zodat de burgemeester gebieden, (risico)branches en publiek toegankelijke gebouwen vergunningplichtig kan maken, opdat deze getoetst kunnen worden aan de wet Bibob en een vergunning eventueel geweigerd kan worden. We gaan meer integrale handhavingsacties houden waarbij onder andere drugsgerelateerde overlast een reden kan zijn voor de actie.

De Pandbrigade wordt uitgebreid en vaker ingezet om te controleren op overbewoning, illegale bewoning en andere misstanden veroorzaakt door malafide huisjesmelkers. Ook andere panden waarbij sprake is van verwaarlozing of verdachte activiteiten worden vaker gecontroleerd.

Op andere verdachte activiteiten wordt vaker gecontroleerd. We voeren een actief grondbeleid. Als het nodig is gaan we in overleg met de Bedrijfs Investeringszone (BIZ) om planologisch vast te leggen om de vestiging van bepaalde branches te beperken of uit te sluiten (branchering). Hiermee willen we in dit geval voorkomen dat er te veel overlastgevende bedrijven in een gebied zitten.

Ook wordt onderzocht of het mogelijk is een Pandenbank op te richten. Met dit instrument tegen leegstand en verloedering koopt de gemeente panden op om deze voor een ander doel te kunnen verhuren en hiermee de leefbaarheid te vergroten.