Financiën

Financiën

De nieuwe coalitie moest op een lastig moment gevormd worden. Immers, er lag al een programmabegroting 2020-2023 ter behandeling bij de gemeenteraad. De coalitie heeft er voor gekozen de planning van de vaststelling van de begroting uit te stellen om zo de onderhandelingsresultaten financieel te kunnen vertalen. Dit leidt begin 2020 tot een nieuwe programmabegroting 2020-2023.
De coalitie heeft maatregelen afgesproken, zowel aan de lasten- als batenkant, die recht doen aan de financiële uitdagingen van de gemeente. Het akkoord bevat diverse ombuigingen en bezuinigingen waarvan circa € 18 miljoen incidenteel en structurele ombuigingen ter grootte van ruim € 20 miljoen in 2020 oplopend tot ruim € 53 miljoen in 2023. De baten zullen stijgen met een bedrag van € 12 miljoen in 2020 oplopend tot € 17 miljoen in 2023. Desondanks zijn we in staat geweest ruimte te vinden om een aantal intensiveringen te realiseren. Incidenteel € 65,65 miljoen en structureel € 1,2 miljoen in 2020 oplopend tot € 6,1 miljoen in 2023.

Het financieel kader 2019 2022 is weergegeven in bijlage 2 van dit coalitieakkoord.