Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is zeer ingrijpend en heeft ernstige gevolgen voor slachtoffers. Zij hebben ook een grotere kans om later in hun leven opnieuw slachtoffer te worden, of dader. Het tegengaan van de overdracht van huiselijk geweld van generatie op generatie blijft een prioriteit. We zetten de huidige aanpak voort. Daarbij blijven we ook huisverboden inzetten.

We doen meer aan het bestrijden van kindhuwelijken, andere vormen van gedwongen huwelijken en achterlating. De aanpak om geïsoleerde vrouwen uit hun isolement te halen zetten we voort (zie ook hoofdstuk Integratie).

Ook vrouwenbesnijdenis (vrouwelijke genitale verminking, VGV), eerwraak en eergerelateerd geweld bestrijden we. Alle gemeentelijke zorginstellingen wordt gevraagd om het handelingsprotocol VGV te implementeren. Daarnaast sluiten we convenanten met zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen en de GGD, waarin zij zich committeren aan een meldingsplicht ten aanzien van VGV. Tevens versterken we de voorlichting over VGV aan risicogroepen.

We onderzoeken of het mogelijk is om in Den Haag een Centrum Seksueel Geweld te openen waarbij een geïntegreerde intake van hulpverleners en de politie voorop staat. We dringen er bij de politie op aan om zedenzaken snel te behandelen zodat daders vaker gevonden kunnen worden.