Parkeren & leefbaarheid

Parkeren & leefbaarheid

De groei van de stad mag niet leiden tot een hogere parkeerdruk in woonwijken. Bij nieuwbouwprojecten geldt als norm dat de parkeerdruk op straat niet hoger mag worden. Daarom moet bij deze projecten een parkeeroplossing worden aangeboden en worden er geen parkeervergunningen op straatniveau uitgegeven. Voor deze projecten kan de parkeernorm vervangen worden door een gebiedsgerichte mobiliteitsnorm. Hierbij heeft de ontwikkelaar de ruimte om deze met (deel)auto’s en -fietsen en OV-arrangementen in te vullen. We steunen initiatieven zoals de leefstraten en deelauto’s. De bestaande bewonersgarages in Transvaal en Schilderswijk moeten beter benut worden. In overleg met bewoners ontwikkelen we maatregelen zodat er meer ruimte op straatniveau ontstaat.

Het bestaande vergunningen- en parkeerbeleid wordt deze periode geëvalueerd. In de wijken waar ook na invoering van vergunningparkeren de parkeerdruk hoog blijft, kan een beperking worden ingevoerd op het uitgeven van tweede en derde vergunningen.

De verhoging van de parkeerbaten wordt gerealiseerd door uitbreiding van het areaal waarbij hoge parkeerdruk en draagvlak onder de bewoners worden meegenomen, alsmede door verhoging van de tarieven voor de derde parkeervergunning en volgende.

Om te zorgen dat bewoners met een vergunning ook daadwerkelijk een parkeerplek hebben in hun gebied, wordt in het uiterste geval een limiet ingesteld aan het totaal uit te geven nieuwe vergunningen. Of, als het wenselijk is om, in een buurt met een hoge parkeerdruk, een parkeergarage aan te leggen waar bewoners tegen een kostendekkend tarief op de exploitatie kunnen staan, werken we dat uit als alternatief.

De pilot Groen-Gele Zones wordt bij een positieve evaluatie uitgebreid naar andere niet-kernwinkelgebieden. Als het nodig is, worden parkeerregelingen voor mantelzorgers en vrijwilligers bij sportverenigingen en religieuze instellingen verbeterd. We onderzoeken een nieuw ‘alleen-bewoners’ parkeerstelsel in toeristische kernen van de kuststrook en het centrum, zodat bewoners in hun eigen straten kunnen parkeren.

Vanwege het fors stijgende gebruik van snorfietsen, bromfietsen en motoren moet voor deze vervoersmiddelen parkeerruimte gevonden worden. Hiervoor wordt een plan gemaakt.