Groene, klimaatadaptieve en diervriendelijke stad

Groene, klimaatadaptieve en diervriendelijke stad

Door klimaatverandering nemen extreme weersomstandigheden, wateroverlast en hitte toe. Voor een leefbare stad is meer groen essentieel. We voeren het initiatiefvoorstel ‘Bomen maken de stad: buiten de gebaande paden op zoek naar ruimte voor extra bomen’ uit. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om een bos aan te planten in de Vlietzone. We vergroenen speeltuinen. De pleinenaanpak, waarbij bewoners samen met de gemeente pleinen herinrichten en vergroenen, zetten we voort. We kappen alleen bomen als het aantoonbaar niet anders kan.

We willen meer groen in vooral de meest versteende wijken. We stimuleren bewoners en organisaties actief om hun tuinen te vergroenen. Operatie Steenbreek wordt uitgebreid. We intensiveren de Duurzame Dakenjacht. Bij het verstrekken van duurzaamheidssubsidies vinden we het belangrijk dat deze gaan naar initiatieven verspreid over de hele stad.

Als het riool wordt vervangen, koppelen we deze af van het regenwater. Om meer waterberging te creëren, bekijken we of we grachten weer kunnen openen, zoals we bij het Piet Heinplein doen. Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen blijft bij bouwprojecten en stedelijke ontwikkelingen de norm. Bewoners die last hebben van grondwater kunnen bij de gemeente terecht voor informatie en advies. De gemeente voert de uitkomsten van de arbitrage naar aanleiding van de grondwateroverlast in de Vogelwijk gemeentebreed uit. Omdat ecologische inrichting en -beheer van de publieke ruimte onze standaard is, leggen we onder meer natuurlijkvriendelijke oevers aan. We houden ons aan het Kustpact over rust aan de kust. We koesteren onze stadsboerderijen en hun rol bij natuur- en milieueducatie. In de nieuwe nota dierenwelzijn staat het welzijn van dieren in onze stad centraal. Evenals het ondersteunen van (vrijwilligers)initiatieven. We steunen de komst van een walvisopvangen studiecentrum.