Energietransitie

Energietransitie

De uitvoering van de Kadernota Duurzaamheid wordt versneld, met meetbare mijlpalen op weg naar 2030. Deze enorme uitdaging lukt alleen als iedereen – bewoners, bedrijven en organisaties uit de stad – betrokken wordt en mee kan doen. Draagvlak, keuzevrijheid, betaalbaarheid en flexibiliteit zijn hierbij belangrijk. Nieuwbouw en grootschalige renovatie wordt klimaatneutraal en dus ook zonder aardgas opgeleverd. De ambitie is om nog deze collegeperiode 25.000 – 30.000 bestaande woningen van schone energie te voorzien of daarvoor voorbereidingen te treffen. Woningen die in slechte staat zijn, hebben onze extra aandacht. Dat geldt ook voor bewoners die niet de mogelijkheid hebben om zelf hierin te investeren. De inzet bij de afspraken met woningcorporaties is dat na verduurzaming van de woning de lasten niet stijgen. In de wijkenergieplannen wordt afgesproken wanneer een buurt wordt losgekoppeld van het aardgas en wat het alternatief is.

Bewonersinitiatieven ondersteunen we actief. Als het mogelijk is, breiden we deze over de stad uit. Ook initiatieven om mensen te helpen met het nemen van maatregelen voor een lagere energierekening steunen we. In voorkomende gevallen koppelen we deze initiatieven aan de schuldenaanpak. Ook vanuit schuldenpreventie en welzijnswerk leggen we de koppeling met maatregelen voor een lagere energierekening. Op die manier dragen we bij aan het verkleinen van energiearmoede.

We zien kansen voor de Leiding door het Midden – de warmtetransport van Rotterdam naar Den Haag. We verbinden een aantal harde voorwaarden aan onze medewerking: het netwerk moet geschikt gemaakt worden voor lokale warmte (zoals geothermie) en lokale duurzame initiatieven krijgen altijd voorrang bij het leveren van warmte aan Haagse huishoudens. Hierbij moet ook sprake zijn van een open net en onafhankelijk netbeheer. Afnemers blijven ook in de toekomst redelijke tarieven betalen en dit wordt onafhankelijk getoetst. Tot slot moeten de bedrijven die deze restwarmte leveren, versneld verduurzamen.

We starten deze periode met de realisatie van tenminste drie nieuwe geothermiebronnen voor betaalbare, duurzame, lokale warmte. We investeren deze periode fors in de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving en in klimaatadaptatie. 30 procent van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco wordt onder andere geïnvesteerd in een deels revolverend energietransitiefonds. Met dit fonds voorfinancieren we onder meer het isoleren en verduurzamen van huizen en warmtenetten. Hiermee profiteert iedereen van een lager energieverbruik. We onderzoeken hoe de gemeente huiseigenaren via fiscale maatregelen of erfpacht kan stimuleren om te verduurzamen. De energietransitie levert de stad veel banen op. Om voldoende vakmensen op te leiden, krijgen initiatieven als de Energieacademie en het Kennis en Praktijkcentrum Energietransitie navolging. We werken hierbij samen met onderwijsinstellingen en ondernemers in de stad. Den Haag zet meer in op het naar de stad halen van duurzame, groene en energiezuinige bedrijven. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons economisch beleid.