Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets

De strategie Ruim Baan voor de Fiets 2040 is het uitgangspunt voor het fietsbeleid in onze stad. Met deze strategie willen we dat meer Hagenaars gaan fietsen. Speciale aandacht hierbij hebben we voor wijken waar de fiets weinig gebruikt wordt. Ruim Baan voor de Fiets wordt nu uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Fiets.

De Velostradatracé en het Trekfietstracé vormen belangrijke schakels in het regionale fietsnetwerk. Samen met de provincie, MRDH, het rijk en regiogemeenten pakken we de aanleg hiervan voortvarend op. Het onderzoek naar de verhouding tussen wandelaar en fietser in het centrum wordt afgerond. Net als het onderzoek naar de herinrichting van de Gedempte Gracht. Dit onderzoek moet duidelijk maken of de fietser tijdens drukke winkelmomenten daar, in plaats van op de Grote Marktstraat, veilig kan rijden. Ook onderzoeken we de beste en betaalbare oplossing om de doorstroming op de kruising Zuid-Hollandlaan/Raamweg voor fietser én automobilist te verbeteren.

De komende jaren wordt het sterfietsnetwerk verder uitgebreid. Zo wordt de Hoefkade, na de afsluiting voor doorgaand autoverkeer, fietsvriendelijk ingericht.

De stallingscapaciteit op drukke plekken (Buitenhof en Centraal Station) en in woonwijken wordt flink uitgebreid voor alle soorten fietsen. Er komt een programma om de combinatie openbaar vervoer en fiets te verbeteren met onder andere meer fietsparkeerplekken bij OV-haltes.

De weesfietsenaanpak wordt stadsbreed voortgezet en waar nodig versterkt. Rondom scholen nemen we extra maatregelen om de veiligheid van leerlingen en ouders die te voet en per fiets naar school komen te verbeteren. Schoolzones worden versterkt. Samen met scholen gaan we schoolfietsroutes veiliger maken, fietsroutes naar sport- en speelterreinen nemen we in deze aanpak mee.