De gemeente geeft het goede voorbeeld

De gemeente geeft het goede voorbeeld

Klimaat en duurzaamheid worden geborgd in de hele gemeentelijke organisatie, onder meer via de systematiek van de begroting. Medewerkers krijgen een aanvullende training om duurzaamheid te integreren in hun werk. Deze collegeperiode behaalt de gemeente Den Haag een certificaat behorende bij de CO2-Prestatieladder, zodat we ons CO2-reductiebeleid borgen in de organisatie. In deze periode moet de helft van het gemeentelijk vastgoed dat wij zelf gebruiken (nagenoeg) energieneutraal zijn. Voor de verduurzaming van (gemeentelijke) sportaccommodaties wordt vanuit de Eneco-middelen een eenmalige duurzaamheidsimpuls beschikbaar gesteld. Ook versnellen we het aanbrengen van energiezuinige straatverlichting. We helpen scholen en sportverenigingen met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

Er komt een meldpunt waar bewoners en bedrijven regels die belemmerend werken voor verduurzaming en vergroening kunnen melden. Als het mogelijk is, worden regels aangepast of geschrapt. Duurzaamheid wordt een belangrijker onderdeel van onze inkoopopdrachten en aanbestedingen. Organisaties waarmee de gemeente een (subsidie)relatie heeft, spreken we actief aan op dit onderwerp. Bedrijven hebben de wettelijke plicht om te investeren in rendabele energiebesparingen. Met de Omgevingsdienst Haaglanden worden afspraken gemaakt over effectieve handhaving van deze verplichting. We willen evenementen verduurzamen. Organisatoren stimuleren we hiertoe stappen te zetten. Verduurzaming en energiebesparing worden ook opgenomen in de vergunningsvoorwaarden.